Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może warunkowo zawiesić jej wykonanie. Oznacza to w praktyce, że co prawda za popełnione przestępstwo zostałeś skazany i sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności, jednak z uwagi na określone okoliczności otrzymujesz swego rodzaju kredyt zaufania i nie zostajesz osadzony w zakładzie karnym.

Okoliczności decydujące o możliwości zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczą w szczególności jej wymiaru oraz warunków osobistych skazanego. Sąd może warunkowo zawiesić Ci wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa nie byłeś już skazany na karę pozbawienia wolności, a zawieszenie to będzie wystarczające do osiągnięcia wobec Ciebie celów kary.

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat (w stosunku do młodocianego i sprawcy przemocy w rodzinie od 2 do 5 lat) i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W trakcie trwania okresu próby sąd może nakazać Ci wykonywanie określonych obowiązków albo powstrzymywanie się od pewnych zachowań, może też objąć Cię dozorem kuratora lub innej osoby bądź instytucji godnej zaufania.

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie jest jednak niewzruszalne i może się zdarzyć, że sąd zarządzi jej wykonanie, a Ty będziesz musiał stawić się w zakładzie karnym.

Sąd musi zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy w okresie próby popełnisz podobne przestępstwo umyślne (podobne do tego, za które orzeczono Ci karę w „zawiasach”), za które zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania lub jeżeli byłeś skazany za przemoc w rodzinie i w okresie próby ponownie popełnisz takie samo przestępstwo.

Sąd może natomiast (ale nie musi) zarządzić wykonanie kary, jeżeli w okresie próby rażąco naruszysz porządek prawny, w szczególności gdy popełnisz inne przestępstwo niż podobne przestępstwo umyślne albo jeżeli będziesz uchylał się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Pamiętaj jednak, że jeżeli rażąco naruszysz porządek prawny w wyżej opisany sposób pomimo uprzedniego udzielenia Ci pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, to zarządzenie wykonania kary przez sąd będzie obligatoryjne – sąd w takiej sytuacji będzie musiał wysłać Cię do zakładu karnego.

Sąd może także zarządzić wykonanie kary, jeżeli po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco naruszysz porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełnisz przestępstwo.

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności nie może nastąpić później niż w ciągu roku od zakończenia okresu próby. W praktyce oznacza to, że zachowanie uzasadniające zarządzenie wykonania kary musi mieć miejsce w czasie trwania okresu próby, ale orzeczenie w tej kwestii może zapaść jeszcze przez rok po jej zakończeniu. O zarządzeniu wykonania kary zdecyduje sąd, w okręgu którego masz miejsce stałego pobytu. Ty i Twój obrońca, a także prokurator oraz sądowy kurator zawodowy będziecie mieli prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary. Jeżeli sąd zarządzi wykonanie warunkowo zawieszonej kary, będziesz mógł złożyć zażalenie na postanowienie w tym przedmiocie.

Jak wynika z powyższego zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności nie zawsze jest obligatoryjne i nie zawsze sąd musi wysłać Cię do zakładu karnego. W sprawach, w których zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jest fakultatywne, sąd zbada Twoją sytuację i zachowanie, a następnie ustali, czy zaistniały przesłanki do odwieszenia Ci kary.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, czy w Twojej sprawie możliwe jest uniknięcie osadzenia w zakładzie karnym oraz w jaki sposób możesz przekonać sąd do wydania takiego orzeczenia albo potrzebujesz obrońcy w sprawie o zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, zachęcamy do umówienia się na fachową poradę w naszej kancelarii.