Blog

Władza rodzicielska oraz jej ograniczenie lub pozbawienie

Władza rodzicielska oraz jej ograniczenie lub pozbawienie

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków, jakie mają rodzice wobec swoich małoletnich dzieci. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. W...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, co oznacza, że może być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego –  a więc może np. dziedziczyć spadek. Małoletni, który nie ukończył trzynastu lat, nie ma jednak zdolności do czynności prawnych,...

Wina rozkładu pożycia – rozwód z orzeczeniem o winie

Wina rozkładu pożycia – rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwiązanie małżeństwa następuje poprzez orzeczenie rozwodu przez sąd, który w trakcie postępowania bada również, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd zaniecha jednak orzekania o winie, jeżeli oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. Oznacza to, że...

Kryzys w małżeństwie – wyprowadzka, separacja, a może rozwód?

Kryzys w małżeństwie – wyprowadzka, separacja, a może rozwód?

Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne,...